23310-29994 | Μιαούλη 4, Βέροια | Τ.Κ. 591 32 | info@kdvm1.gr

Setup Menus in Admin Panel

Σύμβουλος ελέγχου ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος

 • – Κατάκτηση του γνωστικού αντικειμενικού
 • – Προετοιμασία για εξετάσεις

Διάρκεια προγράμματος

 • – Εκτίμηση απαιτούμενων ωρών: 80 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης

 • – Χρονικό διάστημα: καθορίζεται από τις ανάγκες του καταρτιζόμενου

Μέθοδος παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση χωρίς καθηγητή

Κόστος πιστοποίησης

190€ (Υποχρεωτική συμμετοχή)

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

Ναι (Αναγνωρισμένη από ΕΣΥΔ)

Μοριοδότηση

Ανάλογα με την προκήρυξη

Έναρξη Επόμενων Τμημάτων

5 Ιουλίου
20 Ιουλίου

Αναλυτική περιγραφή

Βασικός σκοπός του προγράμματος αποτελεί η κατάρτιση του επαγγελματία Συμβούλου Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, σε απαραίτητες υπευθυνότητες κι αρμοδιότητες, όπως:

  • – Εγκατάσταση προγραμμάτων λογισμικού σε θέσεις εργασίας ή/και Server
  • – Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σε υπολογιστή θέσης εργασίας ή/και Server
  • – Παραμετροποίηση λειτουργιών λογισμικού και προγραμμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε χρήστη ή βάσει των προδιαγραφών του συστήματος.
  • – Αναβάθμιση λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού
  • – Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και αναβάθμιση περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτές, οθόνες, ποντίκια, κάμερες, σκάνερ, κ.α.)
  • – Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και αναβάθμιση συσκευών hardware (σκληροί δίσκοι, οπτικά μέσα, μητρική κάρτα, κάρτες γραφικών, κάρτες ήχου, μνήμες RAM, τροφοδοτικό, κουτιά, επεξεργαστές κ.α.)
  • – Εντοπισμός και αποκατάσταση των βλαβών ή των αιτιών των βλαβών ή και δυσλειτουργιών των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων
  • – Λήψη ή/και πρόταση μέτρων για την εξάλειψή τους ή και την αποκατάσταση της ομαλής, (στα πλαίσια προδιαγραφών και υποδείξεων των εκάστοτε υπεύθυνων) κανονικής λειτουργίας, καθώς και στα στάδια προγραμματισμένης ή μη, εκκίνησης ή παύσης λειτουργίας των συστημάτων
  • – Εφαρμογή οδηγιών για μεθοδολογική αντιμετώπιση των βλαβών ή καθορίζει μόνος του συγκεκριμένη μεθοδολογία στην πορεία αναζήτησης, εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών γενικότερα
  • – Εξασφάλιση, επί τόπου, ή και σε εργαστήριο τόσο της πρόχειρης επισκευής ή αποκατάστασης λειτουργίας, όσο και διορθωτικής συντήρησης, προληπτική ή προγραμματιζόμενη εγκατάσταση και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων τμηματικά ή ολοκληρωμένα που καλύπτουν την εγκατάσταση του τομέα ευθύνης του
  • – Έλεγχος και εκτέλεση απλών εργασιών διόρθωσης προβλημάτων Software και hardware των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή εσωτερικούς υπηρεσιακούς κανονισμούς ή τις οδηγίες
  • – Έλεγχοι στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργασιών προς εκτέλεση
  • – Επιλογή, προμήθεια και αποθήκευση υπολογιστών και δικτύων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις εσωτερικές οδηγίες
  • – Προϋπολογισμός κόστους απόκτησης δικτυακών συσκευών Συμμετέχει σε έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • – Ανάγνωση και κατανόηση σχεδίου υλοποίησης έργου (Project Plan) σε θεματικές ενότητες σχετικές με λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων
  • – Επιτήρηση δικτύου οργανισμού με τη βοήθεια της κατάλληλης εφαρμογής επίβλεψης & διαχείρισης ο Ανάλυση διαφορετικών alert που προκύπτουν
  • – Ιεράρχηση επίπτωσης προβλημάτων & ενημέρωση κατάλληλου ατόμου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του οργανισμού Μελετά και σχεδιάζει ένα δίκτυο
  • – Εφαρμογή βασικών γνώσεων δομημένης καλωδίωσης ο Γνώση χειρισμού υλικών δομής τηλεπικοινωνιακών δικτύων γενικώς, δικτύων δεδομένων και συστημάτων πληροφορικής. Αρχές λειτουργίας συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)
  • – Σύνταξη απλού τεχνικού κειμένου ο Κατάρτιση απλού σχεδίου εγκατάστασης
  • – Τοποθέτηση, διευθέτηση, εγκατάσταση, ενεργοποίηση εξοπλισμού σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τις οδηγίες του κατασκευαστή ο Γνώση εξοπλισμού προστασίας δικτύων και συστημάτων πληροφορικής
  • – Τεχνικά χαρακτηριστικά και κριτήρια επιλογής συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)
  • – Εφαρμογή μεθόδων με όργανα και εργαλεία ανάλυσης, διάγνωσης και άρσης βλαβών δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής. Αναλύει επιδόσεις του δικτύου
  • – Εφαρμογή μεθόδων και μέσων αξιολόγησης επίδοσης δικτύων δεδομένων

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η εισδοχή τους στις περισσότερες ατομικές, κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες των ανθρώπων προσδίδουν ενδιαφέρον στη μελέτη των επαγγελματικών προοπτικών που προσφέρουν στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν πλέον συγκλίνει και συνυπάρχουν σχεδόν σε κάθε προϊόν και υπηρεσία, «διεισδύουν» ολοένα και περισσότερο στη ζωή των ανθρώπων. Οι ΤΠΕ επεκτείνουν την παρουσία τους πέρα από τη βιομηχανική παραγωγή και την υποστήριξη της διοίκησης των επιχειρήσεων στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, όπως για παράδειγμα η αγροτική παραγωγή, των μεταφορών, των υπηρεσιών υγείας κ.λπ.

Ο Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, έρχεται να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες που έχουν προκύψει από τις σύγχρονες εξελίξεις, μέσα από τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα λάβει από την συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Οι ειδικές επαγγελματικές γνώσεις του επαγγελματία Συμβούλου Ελέγχου Ηλ.Εξοπλισμού, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

  • – Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης και συντήρησης ο Εγκατάσταση, ρύθμιση, διαχείριση, συντήρηση & επίλυσηπροβλημάτων σε ένα δίκτυο μεσαίου μεγέθους με routers & switches
  • – Τεχνολογία – Πρότυπα – Συνδεσμολογία
  • – Τεχνολογία σταθερών υπολογιστών (hardware). Επεξεργαστές, μητρική κάρτα, κάρτα γραφικών, τροφοδοτικό, μνήμες, οπτικά μέσα, κουτί κ.α.
  • – Τεχνολογία και συνδεσμολογία φορητών υπολογιστών ο Αναγνώριση τεχνολογίας και εφαρμοζόμενων προτύπων ο Αναγνώριση συνδεσμολογίας και τρόποι παρέμβασης ο Εισαγωγικές έννοιες και ορολογίες της ασύρματης δικτύωσης Συναρμολόγηση/ Αποσυναρμολόγηση Η/Υ – Συνδεσμολογία
  • – Κατηγορίες, ιδιότητες και εφαρμογές συσκευών hardware και περιφερειακών.
  • – Επισκευή, αποκατάσταση λειτουργίας, διορθωτική συντήρηση, εγκατάσταση και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και περιφερειακών συσκευών.
 • – Δομή-Αρχιτεκτονική Εξοπλισμού Υπολογιστή
 • – Βασικές Έννοιες Δικτύων Υπολογιστών
 • – Συναρμολόγηση & Συνδεσμολογία Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Μάθε περισσότερα

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Γιατί να μας επιλέξετε

 • – Είμαστε ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήριά στη χώρα
 • – Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους  και τα πιο σύγχρονα  εργαλεία διδασκαλίας
 • – Με τεράστιο εύρος προγραμμάτων κατάρτισης
 • – Με τεράστιο εύρος  Αναγνωρισμένων  από το Ελληνικό Δημόσιο και με Διεθνή Αναγνώριση πιστοποιητικά
 • – Με Διεθνείς συνεργασίες
 • – Με σημαντικές διακρίσεις

Education Leaders Awards 

 • – Καινοτομία στη Διδασκαλία Βραβείο GOLD
 • – Ψηφιακή Εκπαίδευση Βραβείο GOLD

Σχετικα με Εμας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης της Smarteching Education λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπ.Παι.Θ./Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με κωδικό 201069353.

Βρειτε μας

Διεύθυνση: Μιαούλη 4

Πόλη: Βέροια

Χώρα: Ελλάδα

Τ.Κ.: 591 32

Τηλέφωνο: 23310 29994

E-mail: info@kdvm1.gr

top
Facebook
WhatsApp
Follow by Email