23310-29994 | Μιαούλη 4, Βέροια | Τ.Κ. 591 32 | info@kdvm1.gr

Setup Menus in Admin Panel

Διαχείριση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος

 • – Κατάκτηση του γνωστικού αντικειμενικού
 • – Προετοιμασία για εξετάσεις

Διάρκεια προγράμματος

 • – Εκτίμηση απαιτούμενων ωρών: 80 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης

 • – Χρονικό διάστημα: καθορίζεται από τις ανάγκες του καταρτιζόμενου

Μέθοδος παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση χωρίς καθηγητή

Κόστος πιστοποίησης

190€ (Υποχρεωτική συμμετοχή)

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

Ναι (Αναγνωρισμένη από ΕΣΥΔ)

Μοριοδότηση

Ανάλογα με την προκήρυξη

Έναρξη Επόμενων Τμημάτων

5 Ιουλίου
20 Ιουλίου

Αναλυτική περιγραφή

Το παρόν υλικό αναπτύχθηκε για τις ανάγκες προγράμματος κατάρτισης για το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης «SUB2:οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling program to target populations) -Δράση 1693». Ειδικότερα,  τίτλος του παρόντος προγράμματος είναι «Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον» και διανέμεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι οι καταρτιζόμενοι/ες να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις αφενός στο θεωρητικό πλαίσιο που αφορά το κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και αφετέρου να αναπτύξουν δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Στο πρόγραμμα θα αναπτυχθεί η έννοια και τα χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων σχέσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Περαιτέρω, θα γίνει εισαγωγή στην έννοια του κλίματος συμπεριφοράς και θα παρουσιαστούν παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία ενδοεπιχειρησιακού κλίματος στις επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, θα γίνει περιγραφή στην επιστήμη της διοίκησης προσωπικού και στις λειτουργίες που αναλαμβάνει προκειμένου να επιτευχθούν αφενός οι στόχοι της επιχείρησης και αφετέρου να καλλιεργηθούν κίνητρα και ευκαιρίες ανάπτυξης απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν διαδικασίες που υιοθετεί μια επιχείρηση για την πρόσληψη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.

Εν συνεχεία, θα αναλυθούν άλλες λειτουργίες όπως,  εκπαίδευση, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, συστήματα αμοιβών που υιοθετούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και τέλος θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

 • – Να εντοπίζουν και να διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις του ενδοεπιχειρησιακού κλίματος
 • – Να ορίζουν την έννοια του εργασιακού κλίματος και επιλύουν παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία του.
 • – Να υιοθετούν συμπεριφορές που οδηγούν σε δημιουργικό ενδοεπιχειρησιακό κλίμα.
 • – Να περιγράφουν το αντικείμενο της επιστήμης της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • – Να εφαρμόζουν  τις λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ως εργαζόμενοι/ες  σε μια μελλοντική επιχείρηση
 • – Να ενεργοποιηθεί η αντίληψή τους για την αποτελεσματική εφαρμογή των λειτουργιών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον.
 • – Να αναγνωρίζουν τη σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης
 • – Να αναλύουν τις μεθόδους αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων.
 • – Να ελέγχουν τα συστήματα αξιολόγησης που δύναται να υιοθετήσει η μελλοντική επιχείρηση στην οποία εργαστούν.
 • – Να συζητούν θέματα με τις μεθόδους αξιολόγησης που εφαρμόζει η εκάστοτε επιχείρηση
 • – Να διακρίνουν τα συστήματα αμοιβών που εφαρμόζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις
 • – Να ερμηνεύουν τις πρόσθετες παροχές που δύναται να λάβουν ως εργαζόμενοι.
 • – Να αναγνωρίζουν το ρολό και τη σημασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • – Να σχεδιάζουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς να εκθέτουν εαυτούς σε κίνδυνο.
 • – Να υιοθετούν συμπεριφορές για μελλοντική εκπαίδευσή τους αναφορικά με την πρόληψη ατυχημάτων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • – Να διακρίνουν την επαγγελματική συμπεριφορά
 • – Να εφαρμόζουν τα εργαλεία της επαγγελματικής συμπεριφοράς στο εργασιακό τους περιβάλλον.
 • – Να υιοθετούν επαγγελματική συμπεριφορά σε επαγγελματικά συμβούλια, στη τηλεφωνική επικοινωνία και στις υπόλοιπες αρμοδιότητες που απορρέουν από τον ρόλο που αναλαμβάνει ο εκάστοτε εργαζόμενος/η στην επιχείρηση.
 • – Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ομάδων.
 • – Να διακρίνουν τα είδη των ομάδων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • – Να επιλύουν θέματα που μπορεί να προκύπτουν εντός των ομάδων
 • – Να υιοθετούν τις κατάλληλες συμπεριφορές ως μέλη σε μια ομάδα της επιχείρησης που ανήκουν.
 • – Να ερμηνεύουν την έννοια της σύγκρουσης.
 • – Να περιγράφουν τα είδη των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • – Να διακρίνουν τις αιτίες των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • – Να υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων
 • – Να ερμηνεύουν πιθανές συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον που δύναται να οδηγήσουν σε σύγκρουση.
 • – Να διακρίνουν τη σημασία της οργάνωσης του εργασιακού χρόνου
 • – Να περιγράφουν πως μπορεί να κατανεμηθεί ο εργασιακός χρόνος μέσα σε μια επιχείρηση
 • – Να σχεδιάζουν τη καταγραφή του εργασιακού χρόνου
 • – Να υιοθετούν τις κατάλληλες τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου
 • – Να διακρίνουν τη συναισθηματική νοημοσύνη.
 • – Να εφαρμόζουν στο εργασιακό περιβάλλον τεχνικώς όπως αυτή της επιρροής.
 • – Να υιοθετούν τεχνικές που βασίζονται στη συναισθηματική νοημοσύνη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων.
 • – Να ερμηνεύουν την έννοια της διαπραγμάτευσης.
 • – Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της διαπραγμάτευσης στο εργασιακό περιβάλλον.
 • – Να διακρίνουν μεθόδους διαπραγμάτευσης .
 • – Να εφαρμόζουν τακτικές διαπραγματεύσεων στο εργασιακό περιβάλλον
 • – Να υιοθετούν τεχνικές διαπραγματεύσεων για την αποφυγή συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • – Περιεχόμενο Κλίματος Συμπεριφοράς
 • – Εισαγωγή στη Διοίκηση Προσωπικού
 • – Η Αξιολόγηση της Απόδοσης των Εργαζομένων
 • – Συστήματα Αμοιβών στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις
 • – Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων
 • – Επαγγελματική Συμπεριφορά
 • – Παρουσίαση των Συγκρούσεων στις Επιχειρήσεις
 • – Διαχείριση του Εργασιακού Χρόνου (Time Managmenent)
 • – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Αντιμετώπιση των Συγκρούσεων – Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Εργασιακό Περιβάλλον
 • – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Αντιμετώπιση των Συγκρούσεων –Έννοια και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης

Μάθε περισσότερα

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Γιατί να μας επιλέξετε

 • – Είμαστε ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήριά στη χώρα
 • – Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους  και τα πιο σύγχρονα  εργαλεία διδασκαλίας
 • – Με τεράστιο εύρος προγραμμάτων κατάρτισης
 • – Με τεράστιο εύρος  Αναγνωρισμένων  από το Ελληνικό Δημόσιο και με Διεθνή Αναγνώριση πιστοποιητικά
 • – Με Διεθνείς συνεργασίες
 • – Με σημαντικές διακρίσεις

Education Leaders Awards 

 • – Καινοτομία στη Διδασκαλία Βραβείο GOLD
 • – Ψηφιακή Εκπαίδευση Βραβείο GOLD

Σχετικα με Εμας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης της Smarteching Education λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπ.Παι.Θ./Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με κωδικό 201069353.

Βρειτε μας

Διεύθυνση: Μιαούλη 4

Πόλη: Βέροια

Χώρα: Ελλάδα

Τ.Κ.: 591 32

Τηλέφωνο: 23310 29994

E-mail: info@kdvm1.gr

top
Facebook
WhatsApp
Follow by Email