23310-29994 | Μιαούλη 4, Βέροια | Τ.Κ. 591 32 | info@kdvm1.gr

Setup Menus in Admin Panel

Ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής & προστασίας από ψηφιακές απάτες

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος

 • – Κατάκτηση του γνωστικού αντικειμενικού
 • – Προετοιμασία για εξετάσεις

Διάρκεια προγράμματος

 • – Εκτίμηση απαιτούμενων ωρών: 80 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης

 • – Χρονικό διάστημα: καθορίζεται από τις ανάγκες του καταρτιζόμενου

Μέθοδος παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση χωρίς καθηγητή

Κόστος πιστοποίησης

190€ (Υποχρεωτική συμμετοχή)

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

Ναι (Αναγνωρισμένη από ΕΣΥΔ)

Μοριοδότηση

Ανάλογα με την προκήρυξη

Έναρξη Επόμενων Τμημάτων

5 Ιουλίου
20 Ιουλίου

Αναλυτική περιγραφή

Βασικός σκοπός του προγράμματος αποτελεί η κατάρτιση του επαγγελματία Συμβούλου Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες, σε απαραίτητες υπευθυνότητες κι αρμοδιότητες, όπως

 • – Την σωστή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών, δηλαδή την προστασία από µη εξουσιοδοτημένες ενέργειες όπως αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης, κακόβουλη εκτέλεση εντολών, τροποποίηση της διάρθρωσης του συστήµατος, κακόβουλη ή λανθασµένη χρήση, διακοπή λειτουργίας, καθώς και τη φυσική προστασία των υπολογιστικών συστηµάτων.
 • – Την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και των υποδοµών, δηλαδή την προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη λογική πρόσβαση σε ένα δίκτυο, παράκαµψη ή τροποποίηση των κανόνων δροµολόγησης στο δίκτυο, παρακολούθηση του µέσου επικοινωνίας, διακοπή της επικοινωνίας, φυσική προστασία των υποδοµών επικοινωνίας κτλ.
 • – Την εξασφάλιση των πληροφοριών, δηλαδή την προστασία των δεδοµένων ως προς την εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιµότητά τους.
 • – Πρόληψη είναι η διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται μέτρα προστασίας για την αποφυγή συνεπειών από μη επιθυμητές ενέργειες.
 • – Ανίχνευση είναι η διαδικασία εντοπισμού ενεργειών και αναζήτησης γεγονότων και προσώπων που προκάλεσαν τις ενέργειες αυτές, καθώς και τις όποιες συνέπειές τους.
 • – Αντίδραση είναι η διαδικασία αποκατάστασης των πόρων που υπέστησαν ζημιά και αντιμετώπισης των επιθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών αφορά οντότητες και αντικείμενα που αξίζει να προστατευθούν. Ο Σύμβουλος Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες, έρχεται να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες που έχουν προκύψει από τις σύγχρονες εξελίξεις, μέσα από τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα λάβει από την συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Οι ειδικές επαγγελματικές γνώσεις του επαγγελματία Συμβούλου Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • – Τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων αποτελούν ένα από τα προσφιλέστερα θέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και ένα από τα κεντρικά ζητήματα προβληματισμού για τους επιχειρηματίες και τους ερευνητές της πληροφορικής
 • – Την αδυναμία αιτιολόγησης των μέτρων ασφαλείας με χρηματοοικονομικούς όρους αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν την επικοινωνία των ειδικών της πληροφορικής με τα διοικητικά στελέχη, με άμεση συνέπεια την αδυναμία εξασφάλισης της διαρκούς υποστήριξης της ανώτερης διοίκησης
 • – Παραδείγματα έκθεσης μπορεί να αποτελέσουν: η παράνομη αποκάλυψη δεδομένων, η τροποποίηση δεδομένων και η απαγορευμένη αν και νόμιμη πρόσβαση σε ένα υπολογιστικό σύστημα
 • – Την ανάλυση επικινδυνότητας (risk analysis) που απαντά στο ερώτημα της επιλογής αντιμέτρων που θα προσφέρουν προστασία ανάλογη των κινδύνων που απειλούν το πληροφοριακό σύστημα
 • – Την  προστασία των δεδομένων που προϋποθέτει αντίστοιχα την προστασία του λογισμικού και του υλικού που αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα.

 

Οι δεξιότητες του επαγγελματία Συμβούλου Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • – Χρήση και σύνταξη κειμένων – εκθέσεων και αναφορών σε θέματα που αφορούν εργασίες που υλοποιεί ο Σύμβουλος, με παράλληλη ανάλυση δεδομένων και χρήση συμπερασμάτων.
 • – Εστίαση στην λεπτομέρεια, η οποία οδηγεί στην απρόσκοπτη υλοποίηση κι εφαρμογή των απαιτήσεων ποιότητας της εργασίας, αλλά και στην ολοκλήρωσή της με ασφάλεια.
 • – Κριτική σκέψη – Μεθοδικότητα – Ευρηματικότητα – Εύρεση λύσεων – Επίλυση προβλημάτων – Αξιοποίηση εμπειρίας – Λήψη αποφάσεων στην υλοποίηση των εργασιών του Συμβούλου. Οι δεξιότητες αυτές συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, στην αποφυγή απρόβλεπτων κι ανεπιθύμητων καταστάσεων, στον ορθό τρόπο επίλυσης των εντοπισμένων προβλημάτων κι αποκλίσεων.
 • – Επικοινωνία στο χώρο εργασίας με τους συναδέλφους και τον εργοδότη. Η κατάλληλη και σαφής επικοινωνία (προφορική ή γραπτή) οδηγεί τον επαγγελματία τεχνικό να κατανοεί επαρκώς τα εργασιακά του καθήκοντα, τις οδηγίες και τις εντολές των ανωτέρων του, καθώς και να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους συναδέλφους του και τον εργοδότη του, με σκοπό να αποφεύγεται σύγχυση πληροφοριών ή δυσνόητη εντολή.
 • – Ταχύτητα αντίδρασης σε έκτακτες ή μη προβλεπόμενες καταστάσεις. Η ψυχραιμία, η νοητική διαύγεια, η ενημέρωση, η εκπαίδευση κι η ετοιμότητα αντίδρασης κι απόκρισης σε πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποβούν κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης που απασχολείται ο επαγγελματίας τεχνικός, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και διερχόμενων πλησίον του χώρου εργασίας, ακόμα και στην αποτροπή απόκλισης από προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ποιότητας, οικονομίας και χρόνου.
 • – Διαχείριση χρόνου – Σχεδιασμός και οργάνωση εργασίας – Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού κι εργαλείων – Εφαρμογή συστημάτων/ μηχανισμών/ μεθόδων ελέγχου στην υλοποίηση των εργασιών του Συμβούλου. Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, στην αποφυγή απρόβλεπτων κι ανεπιθύμητων καταστάσεων, καθώς και στην τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • – Αντίληψη κινδύνων κι εντοπισμός επισφαλών συνθηκών εργασίας – Ορθή εφαρμογή, χρήση και συντήρηση των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής.
 • – Προστασίας (ΜΑΠ). Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλουν στην ολοκλήρωση της εργασίας χωρίς τραυματισμούς, ατυχήματα ή απώλεια παραγωγικού χρόνου εργασίας, στοχεύοντας σε αποφυγή εμφάνισης έκτακτων ή μη προβλεπόμενων καταστάσεων.
 • – Δεξιότητα σύγκρισης θεμάτων με θέματα που προέκυψαν στο παρελθόν και αφορούν εργασίες του τεχνικού – Δεξιότητα αντιπαράθεσης απέναντι σε εκτιμήσεις που δεν στηρίζονται σε αποδεκτές τεχνικές μεθόδους.
 • – Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης – Παρατηρητικότητα – Ικανότητα αντίληψης των χώρων. Με αυτές τις ικανότητες, ο Σύμβουλος μπορεί να κατανοήσει καλύτερα το επιτελούμενο έργο και να οργανώσει με πιο πρόσφορο τρόπο την εργασία, συντονίζοντας κατάλληλα τους βοηθούς του, καθώς και λαμβάνοντας κατάλληλες δράσεις για την αποδοτικότερη διευθέτηση της εργασίας, με ασφάλεια κι εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

 

Οι απαραίτητες ικανότητες του Συμβούλου Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • – Λεκτική ικανότητα – Ικανότητα επικοινωνίας. Με αυτές τις ικανότητες, ο τεχνικός, αφενός κατανοεί τις οδηγίες και εντολές εργασίας που του έχουν δοθεί από τους ανωτέρους του κι αφετέρου μπορεί να δίνει τις σωστές και κατάλληλες κατευθύνσεις στους βοηθούς του για την ορθή επιτέλεση της αναλαμβανόμενης εργασίας.
 • – Τεχνική ικανότητα – Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης εργασίας – Ικανότητα εύρεσης λύσεων.
 • – Κριτική ικανότητα – Πρωτοβουλία. Αυτές οι ικανότητες συμβάλουν στον καλύτερο σχεδίασμά κι οργάνωση της εργασίας, στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εμφανιζόμενων προβλημάτων, στην εύρεση κατάλληλων λύσεων και στην αποδοτικότερη διευθέτηση της εργασίας.
 • – Γλώσσα επικοινωνίας (ανάγνωση, ομιλία και γραφή). Η γλώσσα θα πρέπει να είναι η Ελληνική καθώς και η Αγγλική σε ότι αφορά την κατανόηση τεχνικών όρων και εξειδικευμένης ορολογίας.Η επικοινωνία (προφορική ή γραπτή) θα πρέπει να είναι η κατάλληλη, ώστε ο επαγγελματίας Συμβούλου Ελέγχου Ηλ.Εξοπλισμού να κατανοεί επαρκώς τα εργασιακά του καθήκοντα, να μπορεί να κατανοεί τις οδηγίες και τις εντολές των ανωτέρων του, να μπορεί να διαβάσει και κατανοήσει τα σχέδια κατασκευής και εγχειρίδια του κατασκευαστή (ανάλογα με το είδος του Υπολογιστή ή/και hardware), τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συνοδευτικά έγγραφα των υλικών, να μπορεί να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του και τους βοηθούς του και να αποφεύγεται σύγχυση πληροφοριών ή δυσνόητη εντολή.
 • – Βασικές ικανότητες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης μερών ενός υπολογιστή ή/και hardware, ανάλογα με το είδος του και την προοριζόμενη χρήση του. Η τήρηση της ροής της εργασίας συμβάλει στην έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις ή πιθανή παρουσία δυσλειτουργιών και σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από την ποιότητα και την ασφάλεια της εργασίας.
 • – Βασικές Έννοιες Συστημάτων Πληροφορικής και Risk Analysis
 • – Τύποι Ψηφιακής Απάτης και Μέτρα Προστασίας
 • – Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 • – Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

Μάθε περισσότερα

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Γιατί να μας επιλέξετε

 • – Είμαστε ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήριά στη χώρα
 • – Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους  και τα πιο σύγχρονα  εργαλεία διδασκαλίας
 • – Με τεράστιο εύρος προγραμμάτων κατάρτισης
 • – Με τεράστιο εύρος  Αναγνωρισμένων  από το Ελληνικό Δημόσιο και με Διεθνή Αναγνώριση πιστοποιητικά
 • – Με Διεθνείς συνεργασίες
 • – Με σημαντικές διακρίσεις

Education Leaders Awards 

 • – Καινοτομία στη Διδασκαλία Βραβείο GOLD
 • – Ψηφιακή Εκπαίδευση Βραβείο GOLD

Σχετικα με Εμας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης της Smarteching Education λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπ.Παι.Θ./Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με κωδικό 201069353.

Βρειτε μας

Διεύθυνση: Μιαούλη 4

Πόλη: Βέροια

Χώρα: Ελλάδα

Τ.Κ.: 591 32

Τηλέφωνο: 23310 29994

E-mail: info@kdvm1.gr

top
Facebook
WhatsApp
Follow by Email